Wat gebeurt er in (politiek) Winterswijk?

 Iedere uitgave van ‘Winterswijk binnen & buiten’ behandelen we een onderwerp dat zowel de politiek als de inwoners van Winterswijk aangaat. Dit keer bespreken we het al dan niet doortrekken van de Dingstraat. Een onderwerp dat al sinds begin jaren ‘90 met enige regelmaat terugkeert op de politieke agenda.

Tekst & foto’s: Wim Aalderink

Doortrekken Dingstraat
Prioriteit of niet?

n het ‘Achterhoek Nieuws’ van afgelopen dinsdag

15 augustus presenteerde wethouder Gosse Visser

een overzicht van de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van de Spoorzone. Daaruit blijkt dat de gemeente een groenstrook in haar bezit wil houden in verband met de mogelijke verlenging van de Dingstraat. Dit stuk grond wordt vooralsnog ingericht als hondenveldje, om de komende twee jaar de plannen voor het doortrekken van de Dingstraat uit te werken.

Wij vroegen de fracties naar het belang van het doortrekken van de Dingstraat, de te maken kosten (inclusief ondertunneling van het spoor), de met de NS afgesproken startdatum van de werkzaamheden (uiterlijk 2025) en de bruikbaarheid van het in 2021 verschenen rapport van ‘To Interface’.

Wat vinden de fracties van de plannen?

Het CDA wil eerst weten hoeveel verbetering het doortrekken van de Dingstraat oplevert voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het centrum. Knelpunten, doorstroming, toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en overige (financiële) consequenties moeten meegenomen worden in de besluitvorming, waarvoor een actueel mobiliteits- en verkeerscirculatieplan nodig is. Financiële steun van de provincie en ProRail spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een tunnel in de Dingstraat.

D66 kan de optie om de Dingstraat door te trekken wel begrijpen, maar vindt dat Winterswijk op dit moment grotere problemen en ruimtelijke uitdagingen heeft. Kortom, het geld Politiek Iedere uitgave van ‘Winterswijk binnen & buiten’ behandelen we een onderwerp dat zowel de politiek als de inwoners van Winterswijk aangaat. Dit keer bespreken we het al dan niet doortrekken van de Dingstraat. Een onderwerp dat al sinds begin jaren ‘90 met enige regelmaat terugkeert op de politieke agenda. Tekst & foto’s: Wim Aalderink Wat gebeurt er in (politiek) Winterswijk? I Wat vinden de fracties van de plannen? Doortrekken Dingstraat Prioriteit of niet? kan beter worden besteed. Te denken valt aan WoooW, onderwijshuisvesting en het zwembad. Hetzelfde geldt voor de in te zetten capaciteit, die kan volgens de fractie beter worden ingezet voor woningbouw en de omgevingsvisie voor de kom van Winterswijk. Verder onderzoek is wat D66 betreft dan ook niet nodig.

Omdat het doortrekken van de Dingstraat een andere en betere verkeerscirculatie mogelijk maakt, waardoor meerdere verkeersknelpunten worden opgelost, heeft dit voor Morgen absoluut prioriteit. Het is de eerder genoemde investering van 15 tot 25 miljoen euro dan ook zeker waard. In het huidige tempo wordt 2025 niet gehaald. Morgen heeft dan ook al meerdere malen op meer tempo aangedrongen. Het rapport van ‘To Interface’ moet zeker worden meegenomen in de besluitvorming. Nog weer een onderzoek is volgens de fractie onbegrijpelijk. Het is nu tijd voor actie!

Het doortrekken van de Dingstraat verbetert volgens de PvdA de algehele verkeerssituatie in Winterswijk. Met het onderzoek van ‘To Interface’ en het mobiliteitsplan waaraan wordt gewerkt, is er voldoende informatie voor besluitvorming. Gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente, ligt de prioriteit van de partij echter bij het in stand houden van de sociale basis en het voorzieningenniveau in Winterswijk. Verlenging van de deadline verdient dan ook nader onderzoek.

Doortrekken van de Dingstraat heeft voor Voor Winterswijk niet de hoogste prioriteit. Er zijn nog genoeg andere oplossingen om de verkeerssituatie te verbeteren. Ook zijn de genoemde bedragen veel te hoog. Een gelijkvloerse overgang is volgens de partij dan ook een betere oplossing. Het college moet in gesprek met de NS de termijn voor teruglevering van de grond verlengen. Het rapport van ‘To Interface’ biedt onvoldoende handvaten voor besluitvorming en er is dan ook een deugdelijk verkeersonderzoek nodig. Anders lopen we het risico de problemen alleen maar te verplaatsen.

Wat de VVD betreft is het doortrekken van de Dingstraat, in ieder geval in de vorm zoals die tot nu toe altijd is voorgesteld, praktisch en financieel onhaalbaar. Een bedrag van 15 tot 25 miljoen euro is wat hen betreft een te grote aanslag op de begroting en staat niet in verhouding tot de op te lossen knelpunten. Fors investeren in bedrijvigheid, cultuur en recreatie heeft voor de partij prioriteit. Daarnaast wil de VVD sowieso wachten op het verkeers- en mobiliteitsplan waaraan wordt gewerkt.

Voor Winterswijks Belang is het doortrekken van de Dingstraat altijd belangrijk geweest. Zowel om de bereikbaarheid van de zuidkant van het centrum te verbeteren, als de binding tussen de verschillende delen van het dorp. De voorkeur van Winterswijks Belang gaat uit naar een gelijkvloerse overgang. Omdat ProRail zo min mogelijk gelijkvloerse overgangen wil, zal er elders zo’n overgang moeten verdwijnen. Een tunnel onder het spoor bij station West ligt dan het meest voor de hand. Vanuit financieel oogpunt heeft dit project echter geen prioriteit. Het college moet de bestaande afspraken met de NS dan ook herzien. Het rapport van ‘To Interface’ biedt voor besluitvorming onvoldoende handvaten. Een gedegen integraal verkeerscirculatieplan is dan ook voorwaarde voor besluitvorming.

Bouwterrrein vanaf de Parallelweg.jpg

Bekijk andere artikelen

arrow_upward