Wat gebeurt er in (politiek) Winterswijk?

Iedere uitgave van ‘Winterswijk binnen & buiten’ behandelen we een onderwerp dat zowel de politiek als de inwoners van Winterswijk aangaat. Het onderwerp dat deze keer aan de orde komt, houdt de gemoederen al sinds 2017 flink bezig: de verondieping van de kleiput aan de Driemarkweg.


Tekst: Wim Aalderink | Foto’s: Franz te Loo


Verondieping kleiput. Wie is er nu aan zet?
In 2010 verzocht het Platform Natuur en Landschap de gemeente Winterswijk te onderzoeken of het mogelijk zou zijn meer natuur te ontwikkelen in en rondom de kleiput. Oorzaak van de lage natuurwaarde was de diepte van de waterplas, de steile oevers en de matige waterkwaliteit. Het verondiepen en aanbrengen van glooiende oevers zou de gewenste verbetering tot stand moeten brengen. Besloten werd hier uitvoering aan te geven door een combinatie van schone en licht verontreinigde grond aan te brengen.

Van begin af aan gingen er stemmen op dat dit niet de juiste aanpak zou zijn. Dit ondanks de toestemming van het waterschap op basis van keuringsrapporten. Inmiddels is gebleken dat deze sceptische houding niet onterecht is geweest: de natuurwaarde en waterkwaliteit zijn eerder achteruitgegaan dan vooruit. Wij vroegen de fracties van de Winterswijkse gemeenteraad naar hun oordeel over het besluitvormingsproces, het inroepen van (externe) expertise en natuurlijk naar wat er nu moet gebeuren.


Wat vinden de fracties van de plannen?
Het CDA is van mening dat met de kennis van nu andere besluiten zouden zijn genomen, maar vindt niet dat er in het besluitvormingsproces fouten zijn gemaakt. Omwonenden, natuurorganisaties en het waterschap zijn voldoende betrokken bij de besluitvorming, onder andere middels zogenaamde charettes (openbare ontwerpsessies). De partij is geen voorstander van het leeghalen van de kleiput, maar ziet afdekken als de meest voor de hand liggende oplossing.

D66 is van mening dat er absoluut fouten zijn gemaakt en dan met name in de informatieplicht van het college naar de raad. Sterker nog, zij is van mening dat het mandaat teruggelegd moet worden bij de raad. Het was voor omwonenden onvoldoende duidelijk wat hun rol in het proces was en wat er met hun mening werd gedaan. Naar nu blijkt is er heel veel expertise ingeroepen, maar is er verzuimd naar de samenhang van de uitkomsten te kijken. D66 wil dat de raad verschillende scenario’s met de bijbehorende kosten krijgt van het college, om vervolgens een besluit te nemen.

De gemeente heeft groen licht gegeven voor het storten van vervuilde grond in de kleiput en dat had wat Morgen betreft nooit mogen gebeuren. Vervolgens zijn niet alle denkbare scenario’s voor het oplossen van het door de gemeente veroorzaakte probleem onderzocht. Ook weigert het college de schade die het heeft aangericht, integraal te repareren. De gemeente moet wat Morgen betreft alle vervuilde grond alsnog uit de kleiput halen. Volledig schoonmaken dus!

Het is wat de PvdA betreft een understatement om te stellen dat de ooit geformuleerde doelstellingen tot nog toe zeker niet gehaald zijn. Het herinrichtingsplan waaraan nu wordt gewerkt moet financieel uit te leggen zijn, maar moet bovenal recht doen aan de kwaliteit van het natuurgebied. Dit met inbreng van zowel experts als betrokkenen.

Voor Winterswijk is van mening dat niet het verbeteren van natuurwaarden, maar het goedkoop afvoeren van vervuilde grond van begin af aan het doel was van de hele operatie. De grond is niet gecontroleerd op PFAS, er is niet eerlijk gecommuniceerd met de buurt en er is niet transparant omgegaan met de uitkomsten van onderzoeken en adviezen. Het is nu zaak om een betaalbare oplossing te vinden.

Wat de VVD betreft is het belangrijk om dit dossier snel en goed af te sluiten. Winterswijkers, en met name omwonenden, zitten inmiddels te lang in onzekerheid. Een klankbordgroep, bestaande uit onder andere diverse experts, heeft zich duidelijk uitgesproken over hoe dat zou moeten gebeuren en die voorkeur volgt de VVD.

Volgens Winterswijks Belang is het verondiepen van de kleiput echt fout gegaan. Naar nu blijkt zijn niet de juiste keuzes gemaakt en moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen om deze situatie op een correcte wijze op te lossen. Ook geeft de partij aan dat de ‘Buurt kleiput’ achteraf gewoon gelijk had. Winterswijks Belang verwacht van het college dan ook verschillende herstelscenario’s, met de daarbij behorende financiële onderbouwing. De keuze is vervolgens aan de raad.


Conclusie:
Ondanks de beste bedoelingen en adviezen van experts, maar ook door kennelijk vooral te horen wat men wilde horen, hebben college en raad een proces in gang gezet dat volstrekt averechts heeft uitgepakt. De mate waarin dit nu wordt erkend, verschilt van fractie tot fractie. Net als de wijze waarop het probleem moet worden opgelost. Waar wel consensus over bestaat, is dat het aan de raad is en niet aan het college om te besluiten over de aanpak en de bijbehorende kosten.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward