De Groenloseweg

Moet deze een 30-kilometerweg worden?

Op 25 februari 2022, nu bijna een jaar geleden, nam de gemeenteraad van Winterswijk het principebesluit om de Groenloseweg van een 50-kilometerweg te veranderen in een 30-kilometerweg. Tenzij hiertegen zwaarwegende argumenten zouden worden ingebracht. Vanaf dat moment begon er een traject waarin omwonenden en belanghebbenden hun mening, instemming en bezwaren konden inbrengen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een raadsbesluit in november 2022 en een definitief schetsontwerp, dat op 1 februari 2023 is gepresenteerd. Het ontwerp behelst niet alleen het simpelweg terugbrengen van de snelheid, maar ook de complete herinrichting van de weg. Enerzijds om snelheidsvermindering fysiek af te dwingen, maar zeker ook om wateroverlast en hittestress het hoofd te bieden. 

Op de site www.werkaanwinterswijk.nl vindt u uitgebreide informatie over alle plannen, inclusief een 3D-animatie die een prachtig beeld geeft van de nieuwe situatie. 

Bij de presentatie op 1 februari waren alle aanwezigen het erover eens dat het ontwerp prachtig is geworden. Verder klonken er geen bezwaren tegen het terugbrengen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer. Al waren er wel twijfels of de snelheidsbeperkende maatregelen voldoende zouden zijn om de gewenste snelheid te bereiken. Wat vinden de fracties van de plannen?Het feit dat een meerderheid van de raad heeft ingestemd met de plannen, wil niet zeggen dat er geen verschil van mening en inzicht over bestaat. De meningen van de fracties op een rijtje...

Voor het CDA staat de verkeersveiligheid voorop, wat ook door een 50-kilometerweg met vrijliggende fietspaden kan worden bereikt. Omdat dit op dit traject niet mogelijk is, is een 30-kilometerweg de beste oplossing. Al is het wel zaak om de doorstroming van het verkeer te waarborgen. De Groenloseweg is immers een belangrijke verkeersader, zeker waar het de bevoorrading van het centrum betreft. Dit laatste is een aandachtspunt dat bij alle partijen heel duidelijk naar voren komt. Het gaat om verkeersveiligheid in combinatie met bereikbaarheid.

Hoewel veiligheid voor D66 voorop staat, heeft zij tegelijkertijd oog voor het belang van de Groenloseweg als ontsluitingsweg naar het centrum. Om die reden is het belangrijk de verkeerstromen goed in beeld te hebben. De nieuwe inrichting moet zorgen voor een veilige weg en voor een goede doorstroming; 30 kilometer per uur kan hier deel van uitmaken. 

Morgen is van begin af aan tegenstander geweest van de manier waarop het besluit is genomen om nu al tot herinrichting van deze weg over te gaan. Zij is van mening dat er eerst een integraal verkeerscirculatieplan voor heel Winterswijk moet komen. Ze vindt het dan ook bijzonder onverstandig om steeds met ‘hapsnapbeleid’ verschillende deelgebieden aan te pakken. 

Onderzoek laat zien dat de doorstroming nauwelijks wordt belemmerd door verlaging van de maximumsnelheid, aldus de PvdA. Terwijl de verkeersveiligheid wel degelijk positief wordt beïnvloed. De fractie vraagt wel extra aandacht voor overleg met Arriva; de busverbinding met Enschede is immers van groot belang voor Winterswijk.

De plannen om de maximumsnelheid op dit traject te verlagen, konden bij Voor Winterswijk bepaald niet meteen op enthousiasme rekenen. De fractie maakte zich ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de oostelijke buurtschappen en het centrum van Winterswijk. De wetenschap dat er waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een landelijke plicht komt om dit soort wegen als 30-kilometerweg in te richten, in combinatie met het noodzakelijke groot onderhoud aan deze weg, heeft de partij toch doen instemmen met de plannen. Maar wel met een amendement om de rijbaan voldoende breed te houden. 

Vooral de VVD heeft van begin af aan grote moeite gehad met de plannen voor een 30-kilometerweg. Niet alleen vanwege de bereikbaarheid van delen van Winterswijk voor vrachtverkeer en hulpdiensten, maar ook vanuit de angst dat hierdoor sluiproutes ontstaan die omliggende straten extra belasten. De gedachte dat op termijn nog eens zestien wegen eenzelfde aanpak moeten ondergaan, baart de fractie dan ook grote zorgen.  

In lijn met de fracties van Morgen en de VVD is ook Winterswijks Belang er niet op voorhand van overtuigd dat zo’n rigoureuze aanpak van de Groenloseweg nodig is. Hiervoor dient eerst een integraal mobiliteits- en verkeerscirculatieplan gemaakt te worden. Temeer omdat het eerder genoemde landelijke beleid om tot 30-kilometerwegen te komen een afwegingskader is en geen verplichting.

Conclusie: 

De Groenloseweg wordt heringericht tot een groene, milieuvriendelijke 30-kilometerweg. Maar wel met - door amendementen afgedwongen - aanpassingen om de doorstroming zo goed mogelijk te faciliteren.

Bekijk andere artikelen

arrow_upward